Կրթություն-աշխատաշուկա համագործակցություն և զբաղվածության խթանում

Կրթության և զբաղվածության ոլորտում ՀԳՀՄ նպատակն է կրթություն-աշխատաշուկա համագործակցության և զբաղվածության խթանումը Հայաստանում, մասնավորապես՝

 • Արժանապատիվ աշխատանքի խթանում
 • Երիտասարդության զբաղվածության խթանում
 • Չափորոշիչների մշակում պահանջարկված մասնագիտությունների համար
 • «Ձեռնարկությունը որպես ուսուցման վայր» մոդելի զարգացում
 • Ձեռնարկատիրական մտածելակերպի խթանում դպրոցում, աջակցություն աշխատանքային փորձի ձեռքբերման, աշխատաշուկայում ինտեգրվելու և սեփական բիզնես հիմնադրելու հարցերում
 • Աշխատանքի անվտանգություն և աշխատողների առողջության պահպանում
 • Հաշմանդամների աշխատաշուկայում ինտեգրման աջակցություն

Կրթություն-աշխատաշուկա համագործակցությունը ՀԳՀՄ-ն խթանում է սկսած 2009թ.-ից հետևյալ հիմնական ուղղություններով՝

 1. ՄԿՈՒ ոլորտում աշխատաշուկայի պահանջների գնահատման միջոցով մասնագիտական կրթության բարելավում, պահանջարկված մասնագիտություններով և անհրաժեշտ հմտություններով կրթության խթամում:
 2. Երիտասարդների շրջանում մասնագիտական և ձեռնարկատիրական գործունեության կողնորոշման խթանում: Այդ նպատակով ձեռնարկատերերի հետ հանդիպումների կազմակերպում և նրանց մասնակցությամբ այցելություններ հանրակրթական դպրոցներ ու ՄԿՈՒ հաստատություններ:
 3. «Բիզնես գաղափարների շուկա» ծրագրի իրականացումը, որի շրջանակում լավագույն բիզնես գաղափարներ ներկայացնող երիտասարդները ՀԳՀՄ աջակցությամբ սկսել են ձեռնարկատիրական գործունեություն:
 4. Կրթության ռազմավարության և օրենսդրական բարեփոխումների իրականացում, սոցիալական եռակողմ գործընկերության և ՄԿՈՒ ԶԱԽ շրջանակներում, ինչպես նաև համագործակցություն «Կրթության որակի հիմնադրամի» և այլ ոլորտային պետական և ոչ պետական կառույցների հետ:
 5. ՄԿՈՒ հաստատություններում գործատուները ներառված են նրանց ներքին կառավարման խորհուրդներում:
 6. ԲՈՒՀ-երում սովորող ուսանողներին (բակալավր, մագիստրոս և գիտական թեզ իրականացնողներ) ՀԳՀՄ-ն առաջադրում է թեմաներ, որոնք արդիական են տնտեսության և աշխատաշուկայի համար: ՀԳՀՄ-ն նաև մշտապես աջակցում է ուսանողական պրակտիկաների արդյունավետ կազմակերպմանը գործատուների մոտ:
 7. ՀԳՀՄ հետ ակտիվ համագործակցում են և լավագույն գործընկեր են հանդիսանում՝ շուրջ 100 ՄԿՈՒ հաստատություններ և մի շարք ԲՈՒՀ-եր ՀՀ-ում, հատկապես՝ «Գավառի Պետական համալսարանը», «Եվրասիա Միջազգային համալսարանը», «Հայ-ռուսական համալսարանը», «Հայաստանի Պետական տնտեսագիտական համալսարանը», «Եվրոպական կրթական համալսարանը», «Հայաստանի Պետական համալսարանը», «Հայաստանի Պետական մանկավարժական համալսարանը», «Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանը»:

Կրթության որակի շարունակական բարելավման նպատակով ՀԳՀՄ-ն համագործակցում է Եվրոպական կրթական հիմնադրամի (ETF), ինչպես նաև տեղական և արտասահմանյան տարբեր ԲՈՒՀ-երի հետ՝ Tempus, Erasmus, Erasmus+ եվրոպական ծրագրերի շրջանակում, տարբեր կոնսորցիումներում ներառվելու միջոցով:

 

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ